English version Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki CN-D Politechniki Śląskiej, CNT ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice
telefon: 32 237 2932, faks: 32 237 1778, e-mail: zfs@polsl.pl
budynek

Rozbudowa Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych (ESpeFuM)

lab

Modelowanie komputerowe i analiza danych eksperymentalnych

Laboratoria badawcze

Laboratorium mikroskopii skaningowych

Miejsce: pokój 14

Osoby kontaktowe: Jerzy Bodzenta, Justyna Juszczyk

Anna Kaźmierczak-Bałata

Sprzęt: mikroskop skaningowy PSIA XE-70 firmy Park

Możliwości badawcze: badania eksperymentalne z rozdzielczością lepszą niż 100 nm; analiza właściwości cieplnych i elektrycznych nowych materiałów i struktur; testowanie pracujących urządzen elektronicznych, testowanie mikroprocesorów np:

- wykorzystanie EFM do mapowania pól elektrostatycznych w obwodach elektronicznych, gdy urządzenie jest włączane i wyłączane,

- wykorzystanie SThM do wyznaczania rozkładu temperatury w pracujących urządzeniach elektronicznych do zlokalizowania defektów.

Laboratorium pomiarów cieplnych

Miejsce: pokój 13

Osoba kontaktowa: Jerzy Bodzenta, Dominika Trefon-Radziejewska

Anna Kaźmierczak-Bałata

Sprzęt: laser He-Ne (7672, LASOS), dioda laserowa (F-840-500C-50-SM-M, Coherent), detektor (DL400-7PCBA, Pacific Silicon Sensor Inc.), nanowoltomierz homodynowy (7625, Signal Recovery), kalorymetr DSC 3500 Sirius firmy Netzsch, detektor IR LN2 Cooled HgCdTe, laser DPSS 532 nm 1.5 W, zwierciadła paraboliczne i modulator

Możliwości badawcze: Pomiar dyfuzyjności cieplnej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych metodami termofalowymi z wykorzystaniem zjawiska mirażu i radiometrii w podczerwieni; Skaningowa kalorymetria różnicowa; Pomiary przewodności cieplnej cieczy metodą gorącego drutu

Laboratorium struktur sensorowych

Miejsce: pokój 11

Osoba kontaktowa: Wiesław Jakubik, Paulina Powroźnik

Sprzęt: przepływomierz Owlstone OFC-1, generator par Owlstone OVG-4, przepływomierz z generatorem pary wodnej i czujnikiem wilgotności Owlstone OHG-4, multimetr Agilent 34970A,

Możliwości badawcze: Testowanie właściwości sensorowych struktur półprzewodnikowych.

Laboratorium spektroskopii elektronowych

Miejsce: pokój 38

Osoba kontaktowa: Maciej Krzywiecki, Lucyna Grządziel

Sprzęt: Stanowisko ultra-wysokiej próżni (PREVAC): komora analityczna (ze spektroskopią UPS, XPS, PYS, TDS), komora ładowania/preparatyki podłoży oraz komora naparowywania materiałów organicznych metodą PVD, zestawy pomp Agilent TwissTorr 750/SH110. Transfer miedzy komorami odbywa się za pomocą systemu transferów magnetycznych - pomiary in-situ (bez kontaktu próbki z otoczeniem), Spektroskopia TDS wyposażona jest w spektrometr masowy Stanford Research RGA 100 współdziałający z zasilaczem SemiInstruments PT01.

Możliwości badawcze: Technologia cienkich warstw półprzewodników organicznych w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV); Badanie powierzchni ciała stałego metodą wydajności kwantowej fotoemisji (PYS) i termoprogramowanej desorpcji (TDS).

Laboratorium spektroskopii elektronów Augera

Miejsce: pokój 17

Osoba kontaktowa: Bogusława Adamowicz, Alina Domanowska

Sprzęt: Skaningowa nanosonda Augera PHI - 670, komora pomiarowa bardzo wysokiej próżni (UHV), działo elektronowe, cylindryczny analizator zwierciadlany, mikroskop elektronów wtórnych (SEM),

Możliwości badawcze: identyfikacja składu chemicznego powierzchni próbek stałych, profilowanie chemiczne nanostruktur warstwowych, przewodzących i półprzewodnikowych, wykonywanie map chemicznych.

Laboratorium pomiarów fotoelektrycznych

Miejsce: pokój 141b

Osoba kontaktowa: Bogusława Adamowicz, Anna Michalewicz

Sprzęt: komora pomiarowa bardzo wysokiej próżni (UHV) z mikromanipulatorami do pomiarów elektrycznych, sondą Kelvina oraz układem regulacji temperatury próbki, laser UV He-Cd, lampa deuterowa i halogenowa, monochromator i spektrofotometr UV-VIS.

Możliwości badawcze: Badania właściwości fotoelektrycznych i optycznych struktur półprzewodników szerokoprzerwowych, w aspekcie ich zastosowań w mikroelektronice i optoelektronice wysokiej temperatury, częstotliwości i mocy.

Laboratorium pomiarów elektrycznych

Miejsce: pokój 38

Osoba kontaktowa: Jerzy Bodzenta, Barbara Solecka

Sprzęt: precyzyjny analizator impedancji Agilent 4294A, system pomiarowy różnych odmian spektroskopii

Możliwości badawcze: Pomiary metodą spektroskopii impedancyjnej w szerokim zakresie temperatur; Wyznaczanie charakterystyk poziomów pułapkowych w strukturach warstwowych metal-dielektryk-półprzewodnik

Laboratorium obliczeniowe i metod numerycznych

Miejsce: pokój 109

Osoba kontaktowa: Jerzy Bodzenta,

Sprzęt stanowią dwie stacje robocze:

- Fujitsu: procesor 2x Intel Xeon E5-2630v.3 2.40 GHz, pamięc: 32 GB, oprogramowanie: Comsol Multiphysics 5.1, Matlab R2011 a/b,

- NN: procesor 2x Intel Xeon E5410 2.33 GHz, pamięc: 8 GB, programowanie: Comsol Multiphysics 4.2a, Matlab R2011 a/b.

Możliwości badawcze: modelowanie metodą elementów skończonych, modelowanie analityczne i numeryczne, analiza wyników pomiarów (dopasowania wieloparametrowe).

Współpraca

Zakład współpracuje naukowo z następującymi ośrodkami zagranicznymi:

oraz krajowymi:

Projekty badawcze

KodTematKierownikData zakończenia
2 P302 084 06Opracowanie fototermicznych metod badania ciał stałychDr hab. inż. Jerzy Bodzenta1997-03-31
7 T08C 025 12Opracowanie technologii wytwarzania warstw węglowych o optymalnych własnościach cieplnych i ocena możliwości ich zastosowania do odprowadzania ciepłaDr hab. inż. Jerzy Bodzenta1999-02-28
8 T10C 004Opracowanie nieniszczących metod badania struktur warstwowych i warstw ciał stałych z wykorzstaniem zjawiska fotoakustycznego i fototermicznegoProf. dr hab. Zygmunt Kleszczewski1999-08-31
8 T10C 032 18Opracowanie czujnika do pomiaru stężenia wodoru w oleju transformatorowymDr hab. inż. Jerzy Bodzenta2002-02-28
6 P04G 062 18Zastosowanie zjawiska fotoakustycznego do badania składu powietrza w ochronie środowiskaProf. dr hab. Zygmunt Kleszczewski2002-03-31
4 T11B 059 22Własności elektronowe i strukturalne cienkich warstw ftalocyjaniny miedzi (CuPc) w aspekcie zastosowan sensorowychDr inż. Lucyna Grządziel2003-12-31
4 T08C 063 25Opracowanie nowej metody analizy wyników pomiarów fototermicznych i jej wykorzystanie do wyznaczenia współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw AlN i AlN-GaNDr hab. inż. Jerzy Bodzenta2004-08-01
3 T10C 00926Badania warstwowych struktur sensorowych czujnika wodoru z AFPDr inż. Wiesław Jakubik2007
3 T08A 035 29Badanie wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce i ich korelacja z właściwościami sprężystymi i stałymi sieciProf. Dr hab. inż. Jerzy Bodzenta2008-05-29
PW-004/ITE/02/2006Opracowanie stanowiska do pomiarów dyfuzyjności cieplnej z wykorztystaniem metody termofalowejDr Jacek Mazur2008-10-31
N515 054 31/1986Badania struktury elektronowej powierzchni cienkich warstw ftalocyjanin metali przejściowych MePc w aspekcie ich zastosowań w nanoelektronice organicznejDr inż. Lucyna Grządziel2009-05-06
RGH-9/RMF-0/2007Badania właściwości sensorowych nanostruktur warstwowych do detekcji gazów z wykorzystaniem akustycznych fal powierzchniowychDr inż. Wiesław Jakubik2009
BW-410/RMF-1/2009Wpływ technologii na strukturę elektronową interfazy pomiędzy podłożem Si(111)/SiO2 a ultra cienką warstwą ftalocyjaniny miedzi (CuPc) w aspekcie zastosowań w nanoelektronice organicznejDr inż. Lucyna Grządziel2010-12-31
N N505 485040Opracowanie metod pomiaru właściwości cieplnych w mikro- i nanoskali wykorzystujących skaningowy mikroskop cieplnyProf. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta2013-09-14
BKM-507/RIF/2013Badania właściwości cieplnych ceramiki z węglika krzemu zawierającej nanostruktury węglowe oraz monokrystalicznego węglika krzemu pokrytego warstwą grafenuDr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata2013-12-31
BKM-507/RIF/2013Przeprowadzenie badań wstępnych interfazy półprzewodnik organiczny i przezroczysty tlenek przewodzący w aspekcie zastosowań w elektronice molekularnej, fotowoltaice i sensoryceDr inż. Maciej Krzywiecki2013-12-31
NCN IP2012 019072Optymalizacja hybrydowych nanostruktur półprzewodników organicznych i przezroczystych tlenków przewodzacych dla zastosowań w fotowoltaiceDr inż. Maciej Krzywiecki2015-06-16

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Poniżej wyszczególniono rozprawy doktorskie i habilitacyjne autorstwa pracowników ZFS

Imię, nazwiskoTytuł i rodzaj pracy (promotor)Data i miejsce uzyskania stopnia naukowego
Eugeniusz Soczkiewicz doktorska1973
Stanisław KochowskiNiektóre własności kinetyczne cienkich warstw bizmutu naparowanych w wysokiej próżni na podłoże amorficzne, doktorska (prof. dr hab. Aleksander Opilski)1976-11-30, WMFiCh UŚ
Wiesław KasprzykTeoria zjawisk hydrodynamicznych wynikających z rozwiązania równania Naviera-Stokesa dotycząca opływu cząstki kulistej [poruszającej się] ruchem drgającym i uwzględniająca asymetrię pola opływu, doktorska (prof. dr hab. Roman Wyrzykowski)1977
Mieczysław RoczniakZastosowanie silnych pól akustycznych do koagulacji aerozoli, doktorska (doc. dr hab. Roman Wyrzykowski)1979, Wydział Energetyki i Ochrony Środowiska PŚ
Zygmunt Kleszczewski habilitacyjna1980
Andrzej KlimasekZastosowanie metody rezonansowej do wyznaczania stałych sprężystych ciał o strukturze ortotropowej, doktorska (prof. dr hab. Aleksander Opilski)1983, IPPT PAN, Warszawa
Eugeniusz Soczkiewicz habilitacyjna1984
Roman BukowskiDyfrakcja światła laserowego o dużym natężeniu na objętościowej fali akustycznej w ciałach stałych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1987, IPPT PAN, Warszawa
Bogusława AdamowiczBadania procesów elektronowych na realnej powierzchni krzemu metodą fotonapięcia powierzchniowego, doktorska (prof. dr hab. Sławomir Kończak)1988-11-22, IF PWr
Jerzy BodzentaDyfrakcja światła laserowego na impulsach akustycznych w obszarze Bragga, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1990, IPPT PAN, Warszawa
Barbara PustelnyWykorzystanie fal termicznych do badania powierzchni obszarów podpowierzchniowych ciał stałych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1996-02-23, WMF PŚ
Tomasz BłachowiczWykorzystanie rozproszenia Brillouina do badania akustycznych własności kryształów piezoelektrycznych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1998-01-14, WMF PŚ
Jacek MazurAnaliza teoretyczna propagacji i fotodeflekcyjnej detekcji fal termicznych w strukturach warstwowych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1998-09-30, WMF PŚ
Jerzy BodzentaFale termiczne w badaniach ciał stałych, habilitacyjna2001-05-31, IPPT PAN, Warszawa
Stanisław KochowskiAnaliza powierzchniowych procesów elektronowych w strukturze metal-SiO2-GaAs, habilitacyjna2002-01-23, WE PWr
Bogusława AdamowiczZjawiska nierównowagowe na powierzchniach i międzypowierzchniach półprzewodników, habilitacyjna2003-05-26, WPPT PWr
Tomasz BłachowiczSpektroskopia brillouinowska w sieciach krystalograficznych - fale akustyczne i spinowe, habilitacyjna2004-06-03, WMFiI UG
Bogusław BurakOpracowanie metody analizy wyników pomiarów fototermicznych w przestrzeni wektora falowego i jej wykorzystanie do badania własności cieplnych cienkich warstw, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2004-09-22, WMF PŚ
Marcin MiczekElektronowe właściwości powierzchni półprzewodników grupy III-V na podstawie wspomaganych komputerowo badań wydajności kwantowej fotoluminescencji, doktorska (dr hab. inż. B. Adamowicz)2004-09-22, WMF PŚ
Alina DomanowskaTeoretyczna i eksperymentalna analiza impulsowego zjawiska fotoakustycznego w ciałach stałych, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2004-09-27, WMF PŚ
Monika PykaWpływ domieszkowania na właściwości akustyczne i cieplne monokryształu LiNbO3, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2005-09-28, WMF PŚ
Dorota KobylińskaOpis oddziaływania optycznej wiązki gaussowskiej z polem temperatury w ramach zespolonej optyki geometrycznej, doktorska (dr hab. S. Kochowski)2006-05-10, WMF PŚ
Anna Kaźmierczak-BałataAnaliza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2009-02-17, WFTiMS PG
Maciej KrzywieckiStudies of CuPc ultra-thin layers deposited on Si(111) native substrates, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Szuber)2010-09-30, WFAiIS UJ
Dominika Trefon-RadziejewskaWpływ domieszkowania na zależności temperaturowe dyfuzyjności cieplnej monokryształów YAG, YVO4 i GdCOB, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2013-06-11, WMFiCh UŚ
Wiesław JakubikZastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w czujnikach gazowych, habilitacyjna2013-07-16, WAEiI PŚ
Justyna JuszczykOpracowanie metod pomiaru lokalnych właściwości cieplnych wykorzystujących skaningowy mikroskop cieplny, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2015-06-12, WMFiCh UŚ

Skróty nazw instytucji: IF - Instytut Fizyki, IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, PWr - Politechnika Wrocławska, WE - Wydział Elektroniki, WFTiMS PG - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, WMF PŚ - Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, WMFiCh UŚ - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WMFiI UG - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, WPPT - Wydział Podstawowych Problemów Techniki

© 2008-2019 ZFS, projekt i kodowanie: AKB (na podstawie poprzedniego projektu B. Buraka i M. Szydłowskiego)
zdjęcia: M. Szydłowski, A. Domanowska, M. Szum, M. Andrzejczuk