Polish version Department of Applied Physics, Institute of Physics CSE, Silesian University of Technology
Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice, Poland, phone: +48 32 237 2932, fax: +48 32 237 2216, e-mail: zfs@polsl.pl
budynek

Research topics

Measurements applying variable temperature field

Physics and electronics of solid state

Scanning microscopy of various types

Computer modeling and experimental data analysis

Research laboratories

Laboratory of scanning microscopy

Room 14

Contact person: Jerzy Bodzenta, Maciej Krzywiecki

Anna Kaźmierczak-Bałata

Equipment: scanning microscop PSIA XE-70 PSIA XE-70 from Park

with thermal (SThM), electric (EFM) module and Kelvin probe(SKPM)

Research capabilities: investigations with spatial resolution greater than 100 nm, analysis of thermal and electric properties of new materials and structures: working electronic devices, testing live microprocessor chips e.g.

- EFM applied for maping of electrostatic field in an electronic circuit when it is on and off,

- SThM used for temperature distibution determination in working electronic device to reveal defects and hot spots.

Laboratory of thermal measurements

Room 13

Contact person: Jerzy Bodzenta, Dominika Trefon-Radziejewska

Anna Kaźmierczak-Bałata

Equipment:He-Ne laser (7672, LASOS), lase diode(F-840-500C-50-SM-M, Coherent), detector (DL400-7PCBA, Pacific Silicon Sensor Inc.), lock-in amplifier (7625, Signal Recovery), calorymeter DSC 3500 Sirius (Netzsch), IR detector IR LN2 Cooled HgCdTe, laser DPSS 532 nm 1.5 W, parabolic mirrors, AO modulator

Research capabilities: determination of thermal diffusivity of transparent and nontransparent samples using photothermal method with mirage and IR detection; Scanning differential calorymetry; Thermal conductivity measurements of liquids using hot wire method.

Laboratory of low-dimension hybrid and sensing structures

Room 38

Contact person: Maciej Krzywiecki,Lucyna Grządziel

Wiesław Jakubik

Equipment: Ultra-high vacuum setup: analitical chamber with PYS (SemiInstruments); TDS spectroscopy with mass spectrometer (Stanford Research RGA 100) and power supply (SemiInstruments PT01); load and preparation chamber and technological chamber with PVD deposition method, pumping setup Agilent TwissTorr 750/SH110; magnetic transfer system allows for in-situ measurements; flowmeters (Owlstone OFC-1, Owlstone OHG-4); vapor generator (Owlstone OVG-4); multimeter (Agilent 34970A)

Research capabilities: thin films (UHV) technology of organic semiconductors; investigations of solid state surface with PYS and TDS method; investigations of sensing properties of semiconductor structures.

Laboratory of electrical measurements

Room 38

Contact person: Stanisław Kochowski

Equipment: Impedance analyser Agilent 38, DLTS spectroscopy (SULA)

Research capabilities: IS measurements in wide temperature range; determination of trap levels characteristics in MIS structures

Conference

The Upper Silesian Division of the Polish Acoustical Society in cooperation with the Institute of Physics, Centre of Science and Education at the Silesian University of Technology organizes the Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods. The Workshop is typically held from the end of February to the beginning of March in Szczyrk (Beskidy Mountains), as a part of the Winter School on Wave and Quantum Acoustics. The Workshop is devoted to thermophysics, especially concerning subjects related to photoacoustics and photothermal phenomena and their applications in measurements. Contributions concerning other thermal measuring methods and investigations of the thermal properties of solids and fluids are also welcome.

Link to the website: Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods

Cooperation

DAP is cooperating with the following foreign research centers and companies:

and national:

Research projects

Grant no.TitleDirectorEnding date
2 P302 084 06Photothermal method of solid state investigationsDr hab. inż. Jerzy Bodzenta1997-03-31
7 T08C 025 12Develompment of technology for obtaining carbon layers with optimal thermal properties and evaluation of possibilities of their application in heat abstractionDr hab. inż. Jerzy Bodzenta1999-02-28
8 T10C 004 12Development of non-destructive methods for investigation of layered structures and subsurface layers of solids by the use of photoacoustic and photothermal phenomenaProf. dr hab. Zygmunt Kleszczewski1999-08-31
8 T10C 032 18Development of sensor for measurement of hydrogen concentration in transformer oilDr hab. inż. Jerzy Bodzenta2002-02-28
6 P04G 062 18Photoacoustic phenomena application in investigations of air composition for environmental protectionProf. dr hab. Zygmunt Kleszczewski2002-03-31
4 T11B 059 22Electron and structural properties of CuPc thin layers for sensing applicationsDr inż. Lucyna Grządziel2003-12-31
4 T08C 063 25A new method for analysis of photothermal experimental data and its application for determination of the thermal conductivity of thin AlN and AlN-GaN layersDr hab. inż. Jerzy Bodzenta2004-08-01
3 T10C 00926Investigations of layered sensing structures of hydrogen sensor applying ASWDr inż. Wiesław Jakubik2007
3 T08A 035 29Analysis of doping influence on thermal properties of selected single crystals applied in optics and their correlation with elastic properties and lattice parametersProf. Dr hab. inż. Jerzy Bodzenta2008-05-29
PW-004/ITE/02/2006Development of the measuring set-up for the thermal diffusivity measurements by the use of thermal wave methodDr Jacek Mazur2008-10-31
N515 054 31/1986Investigations of electron structure of MePC thin layers surface for organic nanoelectronic applicationsDr inż. Lucyna Grządziel2009-05-06
RGH-9/RMF-0/2007Investigations of sensing properties of layered nanostructures for gas detection applying ASWDr inż. Wiesław Jakubik2009
BW-410/RMF-1/2009Technology influence on electron structure of Si(111)/SiO2 interface for organic nanoelectronic applicationsDr inż. Lucyna Grządziel2010-12-31
N N505 485040Elaboration of metods for determination of thermal properites in micro and nanoscale using scanning thermal microscopeProf. Dr hab. inż. Jerzy Bodzenta2013-09-14
BKM-507/RIF/2013 Investigations of thermal properties of SiC ceramics containing carbon nanostructures and SiC single crystal covered with grapheneDr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata2013-12-31
BKM-507/RIF/2013 Preliminary investigations of organic semiconductor-TCO interface for molecular electronic, sesning and photovoltaic applicationsDr inż. Maciej Krzywiecki2013-12-31
NCN IP2012 019072 Optimalization of hybrid nanostructures of organic semiconductors and TCO for photovoltaic applicationsDr inż. Maciej Krzywiecki2015-06-16

PhD theses and habilitations

NameTitle and type (supervisor)Date and place of obtaining degree
Eugeniusz Soczkiewicz doktorska1973
Stanisław KochowskiNiektóre własności kinetyczne cienkich warstw bizmutu naparowanych w wysokiej próżni na podłoże amorficzne, doktorska (prof. dr hab. Aleksander Opilski)1976-11-30, WMFiCh UŚ
Wiesław KasprzykTeoria zjawisk hydrodynamicznych wynikających z rozwiązania równania Naviera-Stokesa dotycząca opływu cząstki kulistej [poruszającej się] ruchem drgającym i uwzględniająca asymetrię pola opływu, doktorska (prof. dr hab. Roman Wyrzykowski)1977
Mieczysław RoczniakZastosowanie silnych pól akustycznych do koagulacji aerozoli, doktorska (doc. dr hab. Roman Wyrzykowski)1979, Wydział Energetyki i Ochrony Środowiska PŚ
Zygmunt Kleszczewski habilitacyjna1980
Andrzej KlimasekZastosowanie metody rezonansowej do wyznaczania stałych sprężystych ciał o strukturze ortotropowej, doktorska (prof. dr hab. Aleksander Opilski)1983, IPPT PAN, Warszawa
Eugeniusz Soczkiewicz habilitacyjna1984
Roman BukowskiDyfrakcja światła laserowego o dużym natężeniu na objętościowej fali akustycznej w ciałach stałych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1987, IPPT PAN, Warszawa
Bogusława AdamowiczBadania procesów elektronowych na realnej powierzchni krzemu metodą fotonapięcia powierzchniowego, doktorska (prof. dr hab. Sławomir Kończak)1988-11-22, IF PWr
Jerzy BodzentaDyfrakcja światła laserowego na impulsach akustycznych w obszarze Bragga, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1990, IPPT PAN, Warszawa
Barbara PustelnyWykorzystanie fal termicznych do badania powierzchni obszarów podpowierzchniowych ciał stałych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1996-02-23, WMF PŚ
Tomasz BłachowiczWykorzystanie rozproszenia Brillouina do badania akustycznych własności kryształów piezoelektrycznych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1998-01-14, WMF PŚ
Jacek MazurAnaliza teoretyczna propagacji i fotodeflekcyjnej detekcji fal termicznych w strukturach warstwowych, doktorska (prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski)1998-09-30, WMF PŚ
Jerzy BodzentaFale termiczne w badaniach ciał stałych, habilitacyjna2001-05-31, IPPT PAN, Warszawa
Stanisław KochowskiAnaliza powierzchniowych procesów elektronowych w strukturze metal-SiO2-GaAs, habilitacyjna2002-01-23, WE PWr
Bogusława AdamowiczZjawiska nierównowagowe na powierzchniach i międzypowierzchniach półprzewodników, habilitacyjna2003-05-26, WPPT PWr
Tomasz BłachowiczSpektroskopia brillouinowska w sieciach krystalograficznych - fale akustyczne i spinowe, habilitacyjna2004-06-03, WMFiI UG
Bogusław BurakOpracowanie metody analizy wyników pomiarów fototermicznych w przestrzeni wektora falowego i jej wykorzystanie do badania własności cieplnych cienkich warstw, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2004-09-22, WMF PŚ
Marcin MiczekElektronowe właściwości powierzchni półprzewodników grupy III-V na podstawie wspomaganych komputerowo badań wydajności kwantowej fotoluminescencji, doktorska (dr hab. inż. B. Adamowicz)2004-09-22, WMF PŚ
Alina DomanowskaTeoretyczna i eksperymentalna analiza impulsowego zjawiska fotoakustycznego w ciałach stałych, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2004-09-27, WMF PŚ
Monika PykaWpływ domieszkowania na właściwości akustyczne i cieplne monokryształu LiNbO3, doktorska (dr hab. inż. J. Bodzenta)2005-09-28, WMF PŚ
Dorota KobylińskaOpis oddziaływania optycznej wiązki gaussowskiej z polem temperatury w ramach zespolonej optyki geometrycznej, doktorska (dr hab. S. Kochowski)2006-05-10, WMF PŚ
Anna Kaźmierczak-BałataAnaliza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2009-02-17, WFTiMS PG
Maciej KrzywieckiStudies of CuPc ultra-thin layers deposited on Si(111) native substrates, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Szuber)2010-09-30, WFAiIS UJ
Dominika Trefon-RadziejewskaWpływ domieszkowania na zależności temperaturowe dyfuzyjności cieplnej monokryształów YAG, YVO4 i GdCOB, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2013-06-11, WMFiCh UŚ
Wiesław JakubikZastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w czujnikach gazowych, habilitacyjna2013-07-16, WAEiI PŚ
Justyna JuszczykOpracowanie metod pomiaru lokalnych właściwości cieplnych wykorzystujących skaningowy mikroskop cieplny, doktorska (prof. dr hab. inż. J. Bodzenta)2015-06-12, WMFiCh UŚ

Abbreviations (in Polish): IF - Instytut Fizyki, IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, PWr - Politechnika Wrocławska, WE - Wydział Elektroniki, WMF PŚ - Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, WMFiCh UŚ - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WPPT - Wydział Podstawowych Problemów Techniki

© 2008-2016 DAP, design and coding: AKB (based on previous project by B. Burak and M. Szydłowski)
photos: M. Szydłowski and A. Domanowska, M. Szum, M. Andrzejczuk